Európán kívüli hallgatói részképzés

Új, átfogó pályázati felhívás érhető el a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére!

Az Európán kívüli részképzési lehetőségről
 
Az Európán kívüli hallgatói részképzési lehetőség jellemzően egy szemesztert, esetenként egy tanév időtartamát biztosító lehetőség tandíjmentes tanulmányok folytatására a BME valamely partneregyetemén.
 
Pályázatok az eddigiekben folyamatosan kerültek meghirdetésre, azonban mostantól kezdve két pályázati időszak várható egy tanév alatt az alábbi ütemezés szerint: éves főpályázat adott naptári év elején, pótpályázat a fennmaradó helyek függvényében ugyanazon naptári év tanévének a végén. A jelenlegi kiírás pótpályázási időszaknak minősül, azaz legközelebb 2021 elején várható a következő, főpályázati kiírás; akkor a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan!
 
A partneregyetemre történő érvényes jelentkezéséhez a partneregyetem jóváhagyására is szükség van, azaz a sikeres intézményi jelentkezés nem jelenti automatikusan a hallgatónak a partneregyetem által történő fogadását is.
 
A programban való részvétel tandíjmentességet biztosít, de ösztöndíjat nem. Az intézményi pályázaton nyertes hallgatók Campus Mundi ösztöndíjra pályázhatnak a Tempus Közalapítványnál (TKA). Campus Mundira való jelentkezéshez aktív hallgatói jogviszony, különösen magas tanulmányi átlag (KKK: 4,5) és a program által meghatározott ECTS kreditszámnak megfelelő kurzus teljesítése kötelező elvárások!
 
Fontos a BME pályázati kiírásának, a partnerek által megadott információknak és a partnerek hivatalos honlapjainak az alapos áttanulmányozása a megfelelő egyetem kiválasztásának, a felkészülésnek és a pontos pályázati anyagnak az elkészítése érdekében.
 
A hallgatói beszámolók ITT érhetők el.
 
Általános tudnivalók részletesen az Általános tudnivalók Európán kívüli részképzésre jelentkezők számára című mellékletben érhetők el (ld. Mellékletek).
 

Pályázati felhívás a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (NKI) pályázatot ír ki a BME hallgatói számára Európán kívüli hallgatói részképzés programban való részvételre. A hallgatók a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére pályázhatnak a BME partnerintézményeibe.
 
A részképzésről
Az Európán kívüli hallgatói részképzés jellemzően egy szemesztert, esetenként egy tanév időtartamát biztosító lehetőség tandíjmentes tanulmányok folytatására a BME valamely partneregyetemén.* 
 
A programban való részvételre vonatkozó pályázatot a BME Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága hirdeti meg és bonyolítja le. Az intézményi pályázaton nyertes hallgató(k)nak ezután a kiválasztott partneregyetemre  külön pályázatot/jelentkezést kell benyújtania, mert a  BME sikeres intézményi pályázatán való részvétel nem jelenti automatikusan a hallgató(k) partneregyetem általi fogadását. A partneregyetem a BME által kiválasztott jelöltektől (nominált hallgatók) további jelentkezési anyagokat és adatokat kérhet be a saját jelentkeztetéséhez (pl. oktatói ajánlás(ok), banki igazolás a félév teljesítéséhez elegendő összegről).
 
A programban való részvételre kizárólag a jelen felhívás Mellékleteiben közzétett egyetemekre nyújtható be pályázat.
 
A pályázók köre
Pályázhatnak a BME-n alap-, mester vagy doktori képzésen tanuló, beiratkozott hallgatói státuszú, jellemzően nappali tagozatos képzésben tanuló hallgatói.** A jelentkezőnek a pályázáskor legalább egy lezárt félévvel, a mobilitás megkezdésekor legalább két lezárt félévvel kell rendelkeznie.***
 
A megpályázható intézmények és kurzusok
A megpályázható partnerek listája és rövid bemutatása a Partnerintézmények - rövid ismertető című mellékletben, az intézmények által egységesen megadott információk a Partnerintézmények - részletes információk című mellékletben érhetők el.**** 
 
A programra történő jelentkezéssel kapcsolatos általános tudnivalók az Általános tudnivalók Európán kívüli részképzésre jelentkezők számára és a Fontos elérhetőségek jelentkezőknek című mellékletekben találhatók.
 
Jellemzően alapképzés szintjén és kurzusán való részvételre van lehetőség, diplomamunka elkézsítése/szakdolgozatírás/kutatás nem lehetséges!
 
A tanulmányi céloknak megfelelő kurzus(ok) kiválasztása a jelentkező felelőssége!
 
A pályázás módja
A pályázati anyagot egy PDF dokumentumban összesítetten emailben kell megküldeni a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára Lafferton Luca részére az alábbi email címre: lafferton.luca@mail.bme.hu.
 
Beküldendő dokumentumok
magyar nyelven:
- Pályázati adatlap kitöltve, aláírva. (Elérhető az NKI pályázati adatlap című mellékletben.)
- Szakmai tevékenység(ek), közösségi munká(k) igazolása(i), ha releváns.
angol nyelven:
- Hallgatói jogviszony igazolás.
- Az eddig elvégzett félévek kurzusait és tanulmányi eredményeit tartalmazó, lepecsételt, angol nyelvű Neptun igazolás (Transcript); ha van, másik egyetemről is.
- Szakmai önéletrajz.
- Motivációs levél, amelyben kérjük kifejteni, hogy miért pályázik az adott intézménybe. A motivációs levélben külön térjen ki arra, hogy milyen módon terjesztené az Európán kívüli programok lehetőségét a BME-n és hogyan tudná megkeresés esetén hatékonyan segíteni a BME Alumni programját.
- Nyelvi igazolás/nyelvvizsga. Ha a partner részéről nincs elvárt nyelvvizsga, akkor legalább B2-es szintű angol vagy a partneregyetem oktatási nyelvének megfelelő nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga, egyéb igazolás) szükséges. Amennyiben van speciális nyelvvizsga elvárás a partneregyetem részéről (ált. TOEFL, IELTS), akkor azt a nyelvvizsgát kérjük benyújtani. Ha a jelentkezőnek ez még nem áll rendelkezésére, akkor nyilatkozatot kérünk arról, hogy legkésőbb a partnerhez történő jelentkezésig (külön egyeztetés esetén legkésőbb a tanulmányok megkezdéséig) a megfelelő nyelvvizsga rendelkezésre fog állni.
- Előzetes tanulmányi terv (nincs formai megkötés!).
 
Jelentkezési határidő(k):
2020. szeptember 16. (15:00 óra)
A University of Technology, Sydney és Inha University esetében: szeptember 9. (15:00).
 
A pályázatok elbírálása és értesítés az eredményekről
A pályázatok elbírálása az Egységes pontozási rendszer című mellékletben megadott pontozási rendszer alapján történik. Amennyiben az érvényesen leadott pályázatok különböző karokról érkeznek és számuk túllépi a megengedett keretet, a pályázatokról többtagú bizottság dönt.
 
A University of Technology, Sydney és Inha University intézményekre beadott pályázatok szeptember 11. délutánig elbírálásra kerülnek. A többi egyetem esetében szeptember 23-áig történik az elbírálás.
 
Koronavírus
A meghirdetett pályázati lehetőségek a következő félévben történő kiutazásokra vonatkoznak, azonban a koronavírus helyzet miatt kérjük a hallgatókat, hogy minden esetben fokozott alapossággal mérlegeljék pályázási és kiutazási szándékukat, és kövessék figyelemmel a kapcsolódó híreket! A tervezett mobilitások a jövőbeli egészségügyi helyzet függvényében valósulhatnak meg. Ennek megfelelően a jelentkezések státusza a jelentkezést követően is változhat a hazai hatóságok, a célország hatóságai vagy partneregyetem előírásainak értelmében.
 
A magyar kormány hivatalos tájékoztató oldala a koronavírusról:
 
A Konzuli Szolgálat által készített tájékoztatók:
 
Rendszeresen frissülő hírfolyam a BME által kiadott, koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos közleményekről, intézkedési tervről, általános eljárásrendekről:
https://www.bme.hu/ >> "Tájékoztató a koronavírus helyzetről"
 
Egyéb
További információ Lafferton Lucától kérhető emailben (lafferton.luca@mail.bme.hu) vagy telefonon (1/463-37-64), külön egyeztetés esetén személyesen az „R” épület 101-es irodájában.
 
Mellékletek
Partnerintézmények - részletes információk - link és megjegyzés frissült a National University of Singapore-nál (NUS) 2020. szept. 4-én!
 
Budapest, 2020. augusztus 31.
 
Sikeres pályázást kíván a BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága!
 
 
*Az EUR+ program tandíjmentességet biztosít, de ösztöndíjat nem! Az intézményi pályázaton nyertes hallgatók Campus Mundi ösztöndíjra pályázhatnak a Tempus Közalapítványnál (TKA), amelynek további feltételei vannak (pl. aktív hallgatói jogviszony a mobilitás ideje alatt, a BME-n legalább 4,5 kumulált korrigált kreditindex; bővebb információ a TKA oldalán érhető el).
**Amennyiben lehetséges levelező rendszerben történő jelentkezés, a partneregyetem által megadott jelentkezési elvárások az érvényesek.
***Partneregyetemenként eltérő lehet.
****A partneregyetemek által megadott információk tájékoztató jellegűek, ezért változások előfordulhatnak. További, a partneregyetemek által küldött tájékoztató anyagok és információk nyertes pályázat esetén lesznek hozzárférhetők.